ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรม

ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์ งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919