ผลการจับกุม

สอบสวนกลาง โดย บก.ป.
รวบชางเฟอรนิเจอรแสบ หลอกขายสินคาเสียหายหลายลานบาท

กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใตการอำนวยการของ
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.ณัฐพงษ ปตะบุตร, พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์
บุบผาสุวรรณ, พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ปทักข ขวัญนา ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.รณกร
สุขมงคล, พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ปานสีทา, พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ, พ.ต.ท.นโรตมยุวบูรณรอง ผกก.สสน.
ปรก.รอง ผกก.4 บก.ป.


เจาหนาที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.อัคนี ณ บางชาง สว.กก.4 บก.ป.
รวมกันจับกุม นายธนโชติ(สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปผูตองหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย
ที่ 129/2565 ลง 19 พ.ค.65 ซึ่งตองหาวากระทำผิดฐาน “ฉอโกง โดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวง
นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ” และตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 184/2565 ลง 21 มิ.ย.65
ซึ่งตองหาวากระทำความผิดฐาน “ฉอโกง และโดย ทุจริต หรือโดยการหลอกลวงนําเขาระบบคอมพิวเตอร
ที่บิดเบือนหรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือ ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกประชาชน”


สถานที่จับกุม บริเวณริมถนนภายในหมูบานแหงหนึ่ง ม.12 ต.บางคูวัต อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อ 3 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น.


พฤติการณกลาวคือ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2565 มีผูเสียหายนับสิบกวาราย ไดเขาแจงความดำเนินคดี
กับผูตองหา ที่ สภ.เมืองเชียงราย ซึ่งผูตองหาไดใชเฟสบุคทำการหลอกลวงวาจะมีการทำเฟอรนิเจอรใหกับ
ผูเสียหายที่สนใจ ภายหลังจากที่ผูเสียหายไดจายเงินใหกับผูตองหาแลว ผูตองหาไมสามารถทำเฟอรนิเจอร
ตามที่ตกลงกันไว ไดรับความเสียหายรวมนับลานบาท อีกทั้ง ผูตองหายังไดใชเฟสบุคตระเวนหลอกลวง
ประชาชนที่สนใจสั่งทำเฟอรนิเจอรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และพื้นที่ใกลเคียง อยูอยางตอเนื่อง
จนทำใหปจจุบันมีผูเสียหายรวมกันกวา 50 ราย
ตอมา เจาหนาที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. ไดทำการสืบสวน ทราบวาผูตองหาดังกลาว ไดทำงานอยูในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี จนสามารถติดตามจับกุมตัวผูตองหาได พรอมนำตัวผูตองหาสงพนักงานอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป


สอบถามคำใหการผูตองหาเบื้องตน ชั้นจับกุม ใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา อางวาตนไมไดหลอกลวง
ผูเสียหาย เปนการวาจางทำของ มีสัญญาจางทำของ เพียงแตเกิดความลาชาในการทำงาน
เตือนภัย หากมีผูเสียหายรายใด ที่ไดรับความเสียหายจากกรณีดังกลาวใหแจงความรองทุกข
ที่สถานตำรวจทุกสถานี


ลิงกขาวเดิม
https://www.komchadluek.net/news/515001
https://www.blacklistseller.com/report/report_preview/161593


ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม พ.ต.ต.อัคนี ณ บางชาง สว.กก.4 บก.ป .
โทร. 086-3583527


“ผู้ต้องหาหรือจําเลยยังเป็นผู้บริสุทธ์ิตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุด

Facebook
Twitter
ผลการจับกุมอื่นๆ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919