ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรม

ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์ งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ บช.ก. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจฯ ครั้งที่ 2 (หน่วยทดสอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง)

อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวล

อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจเจากลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล ตตุจจักร กทม. 10900
ห้องปฏิบัติการกลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจเจากลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล ตตุจจักร กทม. 10900
ห้องปฏิบัติการกลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919