ทําเนียบผู้บังคับบัญชา

ระดับ กองบัญชาการ

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช

ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี ไพบูลย์ น้อยหุ่น

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี สันติ ชัยนิรามัย

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

ระดับ กองบังคับการ

พลตำรวจตรี ณัฐกร ประภายนต์

ผู้บังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พลตำรวจตรี มนตรี เทศขัน

ผู้บังคับการปราบปราม

พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ

ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์

ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

พลตำรวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์

ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

พลตำรวจตรี โชคชัย นนท์ปฏิมากุล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ (สบ.๖)
กองบังคับการตำรวจน้ำ

พลตำรวจตรี พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ
ประจำกองบังคับการตำรวจน้ำ
(ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล)

พลตำรวจตรี มานะ กลีบสัตบุศย์

ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ

ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

พลตำรวจตรี พุฒิเดช บุญกระพือ

ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว

ผู้บังคับการป้องกันปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

พลตำรวจตรี อนันต์ นานาสมบัติ

ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

พลตำรวจตรี ศารุติ แขวงโสภา

ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

พลตำรวจตรี จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919