ทําเนียบผู้บังคับบัญชา

ระดับ กองบัญชาการ

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช

ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย

รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919